REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY NIEMASOWEJ „FRU Festiwal / Festiwal Raciborskiej Ulicy 2019”

w dniach 30-31.08.2019 r. na ul. Długiej w Raciborzu.

 

 

1. Zobowiązania.

1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „FRU Festiwal / Festiwal Raciborskiej Ulicy 2019” w dniach 30 i 31 sierpnia 2019 r. zwanej dalej „imprezą”, której organizatorem jest Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK, ul. Karola Miarki 3a, 47-400 Racibórz.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników imprezy:
a) przed wejściami na teren imprezy,
b) na stronie internetowej organizatora frufestiwal.pl.

 

2. Przeznaczenie terenu.

Na terenie imprezy widzowie mogą oglądać występy artystyczne muzyków i zespołów muzycznych, żywych rzeźb, cyrkowców, aktorów.

 

3. Zasady szczegółowe.
1. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.
2. Organizator dysponuje własna służbą porządkową (składającą się ze służb organizacyjnych, technicznych i porządkowych); służby legitymują się identyfikatorem imprezy.
3. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z imprezy osoby nietrzeźwe i zakłócające swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne służby porządkowe występują o pomoc do Policji. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych dyżurujących na terenie imprezy.
4. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących, służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.
5. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać do służb porządkowych lub organizacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.
6. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

 

4. Uprawnienia służb.

1. Służba porządkowa i informacyjna oraz ochrona jest uprawniona (także przy użyciu środków technicznych) do:
a) sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu imprezy,
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń -wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony oraz kajdanek i miotaczy ręcznych gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inna osobę ,oraz nie wykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22 .08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740, z późn. zm.)g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

2. Służby porządkowe odmawiają wstępu na teren imprezy oraz przebywania na nim osobom:
a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w zawiązku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) wobec których został wydany zakaz stadionowy nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
c) wobec których został wydany zakaz sądowy lub klubowy wstępu na imprezy masowe w kraju i UE,
d) odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu;
e) nieposiadającym dokumentu tożsamości,
f) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
g) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby lub napoje alkoholowe oraz środki bądź substancje,
h) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
i) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację.

3. Osoby wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie zostaną wpuszczone na teren imprezy lub zostaną z niego wydalone bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych na ten cel.

 

5. Zachowanie na imprezie.

1. Każdy kto przebywa na imprezie powinien się zachowywać tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.
2. Każdy przebywający na imprezie jest zobowiązany stosować się do poleceń straży pożarnej, kier. Ds. bezpieczeństwa, służby porządkowej, służby informacyjnej, akustyka imprezy oraz Policji.
3. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy przez służby imprezy podlega wydaleniu z obiektu, ograniczeniu wolności lub karze grzywny.
4. Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję w miejscu i czasie trwania imprezy podlega karze grzywny.
5. Widzowie zobowiązani są w czasie trwania imprezy przebywać wyłącznie w miejscu przeznaczonym dla publiczności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
7. Wszelkie wejścia, wyjścia, przejścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

 

6. Zakazy.
1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy:
a) napojów alkoholowych – kto wnosi lub posiada na imprezie napoje alkoholowe podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny,
b) butelek szklanych i plastikowych, puszek, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,
c) środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
d) urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70 Db,
e) rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,
f) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.
g) naruszenia nietykalności cielesnej służb i wykonawców, używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełniania czynu zabronionego,
h) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
i) wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. sceny muzyczne, podesty do występów artystycznych, zaplecze organizacyjne, itp.
Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie podczas przeglądu bagażu lub odzieży przez służby porządkowe zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

 

7. Służby porządkowe.
1. Służby Organizatora winny posiadać wydane przez niego identyfikatory.
2. Do służb Organizatora zalicza się:
a) służby organizacyjne,
b) służby techniczne,
c) służby porządkowe (pracownicy agencji ochrony osób i mienia z którymi organizator ma zawartą umowę).
3. Członkowie służb porządkowych uprawnieni są do wykonywania czynności, o których mowa w § 3 i § 4 niniejszego Regulaminu i winni posiadać identyfikatory z nazwą i logo imprezy.

 

8. Odpowiedzialność.
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.
2. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
3. Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zwłaszcza § 6 lub zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.

 

9. Utrwalenie przebiegu imprezy.
1. Impreza może być utrwalana na nośnikach audio i video.

Menu